31 May, 2012

Taiwan May 2012

大S家婆的俏江南
台湾常见的示威游行


示威完等拿工钱


和意谨的阿骂在W Hotel 紫艷中餐廳吃饭


W Hotel 窗外 View from my hotel room


台式早餐

   
    台北故宫博物院的肉形石
        
台北故宫博物院中餐廳的东坡肉 

台北故宫博物院的翠玉白菜
                   
                            
    台北故宫博物院中餐廳的白菜
                                                                                                                                                   
  

06 May, 2012